Јавне набавке

План јавних набавки и измене плана јавних набавки 2021

1.  Јавна набавка добара бр. 1/2021 – уље за ложење Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45732 2. Јавна набавка добара бр. 2/2021 – ужина за ученике Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45940 3. Јавна набавка добара бр. 3/2021 – електрична енергија Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/52175 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55355…

Јавна набавка уља за ложење 3/2020

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка енергената, бр. 3/2020, поштом или лично. На полеђини…

Јавна набавка добара бр. 2/2020 – набавка рачунарске опреме

Врста добара – рачунарска опрема – преносни рачунари (лаптоп), пројектори, пројекционо платно, софтвер и друга опрема за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин. Техничке и функционалне карактеристике понуђених добара морају у свему одговарати траженим карактеристикама. Уз понуду понуђач обавезно прилаже детаљну техничку спецификацију…

Јавна набавка добара – набавка ужине бр. 1/2020

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жaрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2020, поштом или лично. На…

Јавна набавка добара – електрична енергија бр. 4/2019

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 4/2019 поштом или лично.…

Јавна набавка услуга оргранизовања екскурзија и наставе у природи бр. 3/2019

Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка услуга, бр. 3/2019,…

Јавна набавка „Уље за ложење бр. 2/2019.“

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је набавка добара – набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ – С за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара бр. 25 за грејну 2019/2020 сезону. Понуде, са припадајућом…

Јавна набавка добара бр. 1/2019 – набавка ужине за ученике

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2019, поштом или лично. На…

Јавна набавка добара – електрична енергија бр. 4/2018

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 4/2018 поштом или лично. На…

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart