Јавне набавке

Јавна набавка добара бр. 1/2018. – набавка и испорука ужине

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2018, поштом или лично. На…

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart