У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка „Уље за ложење бр. 2/2019.“

Последње ажурирање: 11.10.2019. у 08:10часова

Опис

Предмет јавне набавке бр. 2/2019 је набавка добара – набавка и испорука уља за ложење ниско сумпорно гориво – специјално НСГ – С за потребе ОШ „Жарко Зрењанин“ у Апатину, ул. Српских владара бр. 25 за грејну 2019/2020 сезону.

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жaрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка енергената, бр. 2/2019, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 19.09.2019. године до 12,00 часова.