У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Заштита ученика од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања

Последње ажурирање: 18.02.2021. у 12:02часова

Опис

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ УЧЕНИКА ОД ДИСКРИМИНАЦИЈЕ, НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

 1. Сања Шијан, директор Школе
 2. Јасна Павићевић, помоћник директора
 3. Добрила Мудринић, психолог
 4. Марија Рапаић, специјални педагог; председник Тима
 5. Јасна Басарић, педагог
 6. Никола Родић, школски полицајац
 7. Срђан Грбић, секретар Школе
 8. Милош Кузмић, педагошки асистент
 9. Гордана Радаковић, учитељица 2. разреда
 10. Зора Дрљача, учитељица 3. разреда
 11. Смиљана Радусин, наставник математике
 12. Бојана Павић, наставник историје
 13. Милена Рапајић, наставник математике
 14. Милка Гајић, наставник српског језика
 15. Горан Мирић, наставник математике
 16. Ксенија Бубуљ, наставник математике
 17. Јелена Пашти, наставник немачког језика
 18. Теодора Покрајац- Парламент

Превентивне активности заједнички планирају и спроводе ученици, родитељи и запослени.

АКТИВНОСТ                                                                                                  

НОСИОЦИ

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Формирање Тима за заштиту ученика од насиља за наредну школску годину Директор Август
Анализа стања, праћења насиља, злостављања и занемаривања, вредновања квалитета и ефикасности предузетих мера и активности у области превенције и интервенције Тим за заштиту

ученика од насиља

 

Септембар

Анкетирање наставника, ученика и родитеља и утврђивање њихових предлога за унапређивање безбедности у школи нарочито у условима рада у време пандемије Тим за заштиту

ученика од насиља

Септембар
Израда Акционог плана превентивних активности за наредну школску годину Тим за заштиту

ученика

од насиља

Септембар
Организовање дежурства запослених Директор

Тим за

заштиту ученика

од насиља

Септембар
Усклађивање постојећих подзаконских аката школе са Законом и Посебним протоколом за заштиту ученика од насиља Секретар

Тим за

заштиту ученика

од насиља

На почетку школске године
Дефинисање правила понашања у школии последица кршења тих правила Тим за заштиту

ученика од насиља,

Ученички парламент,

одељењске старешине

На почетку школске године
Информисање ученика и родитеља  о Тиму и његовим активностима и упућивање  у могућност тражења помоћи и подршке од Тима Одељењске

старешине

На почетку школске године
Предавање за родитеље :

– Слободно време ученика

 

Одељењске

старешине

На почетку школске године
Коришћење наставних садржаја у превенцији насиља Наставници У току школске године
Организовање слободних активности према предлозима ученика Директор ,

Тим за заштиту

ученика од насиља,

одељењске старешине

У току школске године
Школска спортска такмичења спортски дан посвећен безбедном и сигурном школском окружењу (кошарка, фудбал, рукомет и одбојка) Наставници У току школске године
Обележавање Дечје недеље Одељењске старешине,

ПП служба

Ученички парламент

Октобар
Обележавање 19. новембра- Светског дана борбе против злостављања деце Ученички парламент,

Тим за заштиту

ученика од насиља

Новембар
Обележавање Светског дана толеранције Ученички парламент,

наставници

грађанског васпитања

и верске наставе

Новембар
Радионице за ученике:

– Ненасилна комуникација

Стручна служба,

одељењске старешине

У току школске године
Групни рад са родитељима на  родитељским састанцима:

– Ненасилна комуникација и конструктивно решавање конфликата,

Одељенске старешине,

стручна служба,

У току школске године
Умрежавање и сарадња са релевантним  установама (спољашња заштитна мрежа)  Директор,ПП служба,

одељењске старешине

У току школске  године

 

Акциони план  Интервентних активности  у Основној школи „Жарко Зрењанин” за школску 2020/2021. годину

Школа интервенише увек када постоји сумња или сазнање да дете и ученик трпи насиље, злостављање и занемаривање, без обзира на то где се оно догодило, где се догађа или где се припрема.

Редослед поступања у интервенцији

 1. Сазнање о насиљу или откривање насиља одвија се непосредним увидом да је насиље у току или посредно, препознавањем спољашњих знакова или поверавањем самог детета или треће особе.
 2. Заустављање насиља  је обавеза свих запослених у установи, као и да позове помоћ уколико процени да не може самостално да делује.
 3. Смиривање ситуације подразумева обезбеђивање сигурности за ученика, удаљавање из ризичне ситуације.
 4. Обавештавање родитеља и предузимање хитних акција по потреби (пружање прве помоћи, обезбеђивање лекарске помоћи, обавештавање полиције и центра за социјални рад) обавља се одмах након заустављања насиља и злостављања. Уколико родитељ није доступан или његово обавештавање није у најбољем интересу детета и ученика, установа одмах обавештава центар за социјални рад.
 5. Консултације у школи се врше ради: разјашњавања околности, анализирања чињеница на што објективнији начин, процене нивоа насиља и злостављања, нивоа ризика и предузимања одговарајућих мера и активности, избегавања конфузије и спречавања некоординисане акције. У консултације у установи укључују се: одељењски старешина, дежурни наставник, психолог, педагог, специјални педагог, тим за заштиту, директор, ученички парламент.  Уколико у току консултација у установи директор и тим за заштиту, услед сложених околности не могу са сигурношћу да процене ниво насиља, злостављања и занемаривања, као и да одреде мере и активности, у консултације укључују надлежне органе и друге организације и службе: Министарство просвете – школску управу, центар за социјални рад, полицију, здравствену службу и др.
 1. Мере и активности предузимају се за све нивое насиља и злостављања. Оперативни план заштите сачињава се за конкретну ситуацију другог и трећег нивоа за сву децу и ученике – учеснике насиља и злостављања (оне који трпе, који чине и који су сведоци насиља и злостављања).
 2. Ефекте предузетих мера и активности прати установа (одељењски старешина, тим за заштиту, психолог, педагог и специјални педагог) ради провере успешности, даљег планирања заштите и других активности школе.

Интеревенција према нивоима насиља, злостављања и занемаривања

Ниво насиља и злостављања условљава и предузимање одређених интервентних мера и активности.

На првом нивоу активности предузима самостално одељењски старешина у сарадњи са родитељем, у смислу појачаног васпитног рада са васпитном групом, одељењском заједницом, групом ученика и индивидуално.

      На другом нивоу активности предузима одељењски старешина у сарадњи са педагогом, психологом,  специјалним педагогом, тимом за заштиту и директором, уз обавезно учешће родитеља, у смислу појачаног васпитног рада. Уколико појачани васпитни рад није делотворан, директор покреће васпитно-дисциплински поступак и изриче меру, у складу са Законом.

     На трећем нивоу активности предузима директор са тимом за заштиту, уз обавезно ангажовање родитеља и надлежних органа, организација и служби (центар за социјални рад, здравствена служба, полиција и друге организације и службе). Уколико присуство родитеља није у најбољем интересу ученика, тј. може да му штети, угрози његову безбедност или омета поступак у установи, директор обавештава центар за социјални рад, односно полицију.

СВАКА ОСОБА КОЈА ИМА САЗНАЊЕ О НАСИЉУ, ЗЛОСТАВЉАЊУ И ЗАНЕМАРИВАЊУ ОБАВЕЗНА ЈЕ ДА РЕАГУЈЕ.

ЗАДАТАК АКТИВНОСТ НОСИОЦИ ВРЕМЕ
Усклађена и доследна примена утврђених поступака и процедура у ситуацијама насиља -Упознавање свих значајних чинилаца (Наставничко веће,  Савет родитеља школе, Школски одбор, Ученички парламент, ОЗ ) са обавезним процедурама реаговања у случајевима ситуација насиља

-Увођење јединственог обрасца за евидентирање ситуација насиља

-Тромесечни састанци чланова Тима за заштиту ученика од насиља и анализа ситуације у школи и доследности примене утврђених процедура

-Истицање на огласној табли школе процедуре реаговања у овим ситуацијама

Директор

Школски педагог

Школски психолог

Чланови Савета родитеља школе

 

 

 

Школски психолог

Школски педагог

Специјални педагог

Директор

 

Директор

 

 

 

Школски педагог

Школски психолог

Специјални педагог

III, IV

 

 

 

 

 

 

 

септембар

 

 

 

XI, I, III, VI

 

 

 

 

 

III

Сарадња са релевантним службама -Сарадња са МУП-ом (школским полицајцима)

-Сарадња са Центром за социјални рад

– Сарадња са Здравственим центром

-Подношење писмене пријаве надлежној служби

Директор школе

Тим

Директор школе

Стручни сарадници

Директор школе

Стручни сарадници

 

Директор  школе

Током године

 

Током године

 

Током године

 

Током године

Континуирано евидентиање случајева насиља и Праћење и вредновање врста и учесталости насиља путем истраживања, запажања и провере -Доследно спровођење процедуре приликом интервенције заштите од насиља

-Прикупљање и евиденција  информација о сваком случају насиља у школи

-Израда збирних извештаја о ситуацијама насиља и реализованим активностима током полугодишта

Директор школе

 

 

 

Школски педагог

Школски психолог

Специјални педагог

Директор

 

Школски педагог

Школски психолог

Током године

 

 

 

Током године

 

 

 

II,  VI

Подршка деци која трпе насиље -Саветодавни рад са  децом   и  евиденција Одељенски старешина

Школски психолог

Школски педагог

Специјални педагог

Током године
Рад са децом која врше насиље -Саветодавни рад са том децом и евиденција

-Сарадња са релевантним установама (најчешће Центар за социјални рад) и њихово укључивање у рад са том децом

Одељенски старешина

Школски психолог

Школски педагог

Специјални педагог

Школски психолог

Школски педагог

Специјални педагог

Током године

 

 

 

Током године

Саветодавни рад са родитељима -Саветодавни рад са родитељима деце која трпе насиље и која врше насиље Одељенски старешина

Школски психолог

Школски педагог

Специјални педагог

Током године

 

*Едукативна игрица „Безбедни на интернету“ фондације „Тијана Јурић“ можете играти на линку:  https://tijana.rs/bezbednost-na-internetu/