У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Програм професионалне оријентације

Последње ажурирање: 12.02.2021. у 10:02часова

Опис

Програм професионалне оријентације у основној школи има за циљ да развије спремност ученика да стичу знања и искуства о себи и свету рада како би доносили реалне одлуке у погледу свог даљег образовања и опредељивања, свесни шта оне значе за каснија образовна и професионална опредељења као и успех у раду.

Општи задаци професионалне оријентације реализоваће се кроз конкретизоване задатке у оквиру професионалног информисања, саветовања и праћења развоја и успешности ученика у школи и то кроз све облике васпитно-образовног рада: обавезни наставни процес, додатна настава, слободне активности, одељењске заједнице, часови разредног старешине, родитељски састанци.

Носиоци активности из оквира професионалне оријентације су: учитељи, одељењске старешине, предметни наставници, психолог, педагог, социјални радник, родитељи и стручна лица других институција.

При постављању задатака из оквира програма професионалне оријентације пошло се од савремених научних сазнања о карактеристикама професионалног развоја и избору занимања и реалних могућности примене тих сазнања, резултата истраживања у процесу самовредновања у кључној области Достигнућа ученика,  као и од “Основа програма професионалне оријентације у Школи” (“Просветни гласник бр. 2/91”).

Општи задаци

 1. Упознавање, праћење и подстицање развоја индивидуалних карактеристика личности ученика значајних за усмеравање њиховог професионалног развоја и њихово подстицање да сами свесно доприносе сопственом професионалном развоју.
 2. Упознавање ученика са светом рада и занимања, системом средњег васпитања и образовања и њихово оспособљавање за самостално прикупљање информација које се односе на свет рада и систем средњег образовања.
 3. Формирање правилних ставова према раду
 4. Оспособљавање ученика за планирање свог професионалног развоја и доношење реалних и зрелих одлука у вези са избором занимања и правцима стручног оспособљавања
 5. Подстицање ученика на испитивачко, експлоративно понашање према себи и свету рада
 6. Успостављање сарадње са ученичким родитељима и њихово оспособљавање за пружање помоћи деци у подстицању и усмеравању њиховог професионалног развоја
 7. Успостављање сарадње са установама и институцијама које могу допринети успешнијем професионалном развоју ученика

Концепт програма ПО остварује се кроз пет модула:

 • самоспознаја– препознавање сопственх потенцијала, спремност за постигнућа и склоности преко одговарајућег осмишљавања наставе и учења;
 • информисање о занимањима и каријери– припрема расположивих информација о занимањима на структурисан начин или информација које тек треба развити, да би се омогућила информисана одлука о избору занимања;
 • упознавање са путевима образовања – мрежом школа – познавање путева образовања и каријере који воде ка остварењу жељеног занимања;
 • реални сусрети са светом рада– преко анкетирања представника занимања, стручне праксе у предузећима („обука за упознавање“) и распитивања у предузећима спровођење теста реалности за жељено занимање; реални сусрети са светом рада и опробавање у појединим занимањима ;
 • доношење одлуке о избору школе и занимања – самостално, промишљено и одговорно доношење одлуке о избору школе или занимања.

Професионална оријентација подразумева укључивање и међусобно повезивање свих актера који имају пресудну улогу и утицај на развој личности ученика и на процес доношења одлука при њиховом избору занимања и остваривању професионалног развоја: родитељи, наставници, стручни сарадници, лекари, стручњаци при Националној служби за запошљвање и други.

Носиоци активности и реализације програмских задатака профсионалне оријетације су: школски психолог и педагог, одељењске старешине и предметни наставници.
Реализација програмских задатака из области професионалне оријетације остварује се у оквиру садржаја редовне наставе и изборне наставе, а сви задаци из овог подручја биће уграђени у планове рада наставничког, одељењског и стручних већа, савета родитеља, школског одбора и ученичког парламента.

ТИМ ЗА ПО

 1. Јасна Басарић – председник
 2. Биљана Јањевић
 3. Весна Чортан
 4. Александра Мандић
 5. Смиљана Радусин
 6. Горан Мирић
 7. Милка Гајић
 8. Добрила Мудринић

 

Корисни линкови:

http://www.vodiczaosnovce.nsz.gov.rs/

profesionalnaorijentacija.org

Водич за избор занимања – планирање каријере после основне школе

 

Линкови средњих школа

Апатин