Јавне набавке

План јавних набавки и измене плана јавних набавки 2021

1.  Јавна набавка добара бр. 1/2021 – уље за ложење Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45732 2. Јавна набавка добара бр. 2/2021 – ужина за ученике Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/45940 3. Јавна набавка добара бр. 3/2021 – електрична енергија Портал јавних набавки: https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/52175 https://jnportal.ujn.gov.rs/tender-ca/55355…

Јавна набавка уља за ложење 3/2020

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка енергената, бр. 3/2020, поштом или лично. На полеђини…

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart