Јавне набавке

Јавна набавка услуга – организовања екскурзија и наставе у природи бр. 3/2018

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка услуга, бр. 3/2018, поштом или лично. На…

Јавна набавка добара – Уље за ложење бр. 2/2018

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка енергената, бр. 2/2018„, поштом или лично. На…

Архива

Архива јавних набавки објављених пре 31.08.2018. године Јавна набавка добара бр. 1/2018.-набавка и испорука ужине Позив за подношење понуда Конкурсна документација Одлука о додели уговора Обавештење о закљученом оквирном споразуму Обавештење о закљученом уговору   Позив за подношење понуда за електричну енергију 2017.…

Јавна набавка добара бр. 1/2018. – набавка и испорука ужине

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2018, поштом или лично. На…

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart