У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара – Уље за ложење бр. 2/2018

Последње ажурирање: 07.12.2018. у 08:12часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка
енергената, бр. 2/2018„, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 05.11.2018. године до 12,00 часова