Јавна набавка услуга – организовања екскурзија и наставе у природи бр. 3/2018
Последње ажурирање: 7. 12. 2018. године у 17:14 часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка услуга, бр. 3/2018, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart