У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара бр. 1/2019 – набавка ужине за ученике

Последње ажурирање: 19.03.2019. у 05:03часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2019, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 04.03.2019. године до 12,00 часова.