Јавна набавка добара бр. 1/2019 – набавка ужине за ученике
Последње ажурирање: 19. 03. 2019. године у 17:41 часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2019, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.

Рок за подношење понуда је 04.03.2019. године до 12,00 часова.

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart