У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка уља за ложење 3/2020

Последње ажурирање: 07.10.2020. у 01:10часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка енергената, бр. 3/2020, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 27.08.2020. године до 10,00 часова.