Јавна набавка добара – набавка ужине бр. 1/2020
Последње ажурирање: 1. 10. 2020. године у 12:03 часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жaрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2020, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 04.03.2020. године до 12,00 часова.

Упишите шта тражите и притисните лупу за претрагу

Shopping Cart