У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара – набавка ужине бр. 1/2020

Последње ажурирање: 01.10.2020. у 12:10часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жaрко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – ужина за ученике“, бр. 1/2020, поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е -маил адресу, као и име особе за контакт.
Рок за подношење понуда је 04.03.2020. године до 12,00 часова.