У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара – електрична енергија бр. 4/2019

Последње ажурирање: 01.11.2019. у 06:11часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 4/2019 поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, е -маил адресу, као и име особе за контакт. Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда – 29.10.2019. године до 12,00 часова.