У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка услуга оргранизовања екскурзија и наставе у природи бр. 3/2019

Последње ажурирање: 13.11.2019. у 04:11часова

Опис

Начин и место подношења понуде: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у
затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара
бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка услуга, бр. 3/2019,
поштом или лично. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса понуђача, е –
маил адресу, као и име особе за контакт.

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је
01.11.2019. године до 11,00 часова.