У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Јавна набавка добара – електрична енергија бр. 4/2018

Последње ажурирање: 07.12.2018. у 05:12часова

Опис

Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу наручиоца: ОШ „Жарко Зрењанин“ Апатин, ул. Српских владара бр. 25, 25260 Апатин са обавезном назнаком на лицу коверте:“Не отварати – набавка електричне енергије, бр. 4/2018 поштом или лично.

На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона, е -маил адресу, као и име особе за контакт.