Pravilnik o upisu učenika u srednju školu
Posted in 2018/19.UncategorizedVestiZavršni ispit

(„Službeni glasnik RS”, br. 23/18 i 30/19)

 

Na osnovu člana 38. stav 11. Zakona o srednjem obrazovanju i vaspitanju („Službeni glasnik RS”, br. 55/13, 101/17 i 27/18 – dr. zakon) i člana 19. stav 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 – dr. zakon i 10/19),

ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja donosi

 

PRAVILNIK

O UPISU UČENIKA U SREDNJU ŠKOLU

 

 1. UVODNA ODREDBA

 

Član 1.

 

Ovim pravilnikom utvrđuju se: merila i postupak za utvrđivanje redosleda kandidata za upis u srednju školu (u daljem tekstu: škola), sadržina, vreme, mesto i način polaganja prijemnog ispita, vrednovanje učešća učenika osmog razreda na takmičenjima i vrste takmičenja čija se mesta vrednuju, upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti i druga pitanja vezana za upis u školu.

 

 1. UPIS U ŠKOLU

 

Član 2.

 

Redosled kandidata za upis u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem i trogodišnjem trajanju utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole,

3) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Redosled kandidata za upis u škole za koje se polaže prijemni ispit utvrđuje se na osnovu:

1) uspeha na završnom ispitu,

2) opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole;

3) uspeha na prijemnom ispitu,

4) rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Kandidati koji se upisuju u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti, treba da ispune uslove propisane st. 1. ili 2. ovog člana, pre primene merila i postupka za postizanje pune ravnopravnosti propisanih ovim pravilnikom.

 

Član 3.

 

Uspeh na završnom ispitu iskazuje se brojem bodova osvojenih na testu iz srpskog odnosno maternjeg jezika, matematike i na kombinovanom testu iz prirodno-naučnih i društveno-naučnih predmeta (biologija, geografija, istorija, fizika i hemija).

Na osnovu uspeha na završnom ispitu kandidat može da osvoji najviše 40 bodova, odnosno najviše po 13 bodova na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike i 14 bodova na kombinovanom testu.

 

Član 4.

 

Opšti uspeh od šestog do osmog razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se opšti uspeh, ostvaren na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, zaokružen na dve decimale, sabere i zatim pomnoži brojem četiri (4).

Na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda kandidat može da ostvari najviše 60 bodova.

Kandidat koji je završio šesti razred osnovne škole u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio šesti razred u stranoj školi ostvaruje 20 bodova na osnovu opšteg uspeha u šestom razredu osnovne škole.

 

Član 5.

 

Kandidat može da ostvari ukupno najviše 100 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Pravo na rangiranje radi upisa u gimnaziju i stručnu školu u četvorogodišnjem trajanju stiče kandidat koji je ostvario ukupno najmanje 50 bodova po osnovama iz čl. 3. i 4. ovog pravilnika.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske godine u kojoj je na osnovu opšteg uspeha mogao da osvoji najviše 70 bodova, a na osnovu uspeha na završnom ispitu najviše 30 bodova, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na sledeći način:

– broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha iskazuje se na način propisan članom 4. ovog pravilnika, tako da na osnovu opšteg uspeha može da ostvari najviše 60 bodova;

– broj bodova osvojen na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova osvojen na testu iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i matematike množi sa brojem trinaest (13) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, a broj bodova osvojen na kombinovanom testu množi sa brojem četrnaest (14) i tako dobijeni broj deli sa brojem deset (10) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

 

Član 6.

 

Kandidat sa smetnjama u razvoju i invaliditetom upisuje se u školu posle obavljenog završnog ispita, u skladu sa svojim motoričkim i čulnim mogućnostima, odnosno uslovima koje zahteva njegova vrsta invaliditeta, odnosno u skladu sa potrebama za pružanjem podrške u odnosu na sadržaj i način sprovođenja ispita.

 

Član 7.

 

Kandidat koji je završio osnovno obrazovanje i vaspitanje ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u inostranstvu ili koji je u Republici Srbiji završio stranu školu ili jedan od poslednja dva razreda osnovnog obrazovanja i vaspitanja u stranoj školi, upisuje se preko broja određenog za upis učenika.

Kandidat koji je završio sedmi razred u inostranstvu ili stranoj školi u Republici Srbiji, a osmi razred je završio u Republici Srbiji, obavlja završni ispit i upisuje se u školu preko broja određenog za upis, u skladu sa propisima.

Ukoliko više kandidata iz st. 1. i 2. ovog člana žele da upišu istu školu, ili isti smer gimnazije, odnosno obrazovni profil u istoj školi, kandidati se ravnomerno raspodeljuju po školama, smerovima gimnazija i odeljenjima.

Ukoliko kandidat iz st. 1. i 2. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 13. ovog pravilnika, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit.

 

Član 8.

 

Rezultati postignuti na takmičenjima učenika osnovne škole vrednuju se tako što se kandidatu koji je u osmom razredu osnovne škole osvojio jedno od prva tri pojedinačna mesta na takmičenjima iz predmeta navedenih u članu 9. ovog pravilnika, dodeljuju sledeći bodovi:

1) međunarodno takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:

– prvo mesto – dvanaest (12) bodova,

– drugo mesto – deset (10) bodova,

– treće mesto – osam (8) bodova.

2) republičko takmičenje koje je u Kalendaru takmičenja i smotri učenika osnovnih škola:

– prvo mesto – šest (6) bodova,

– drugo mesto – četiri (4) boda,

– treće mesto – dva (2) boda.

Kada je kandidat osvojio više pojedinačnih mesta iz stava 1. ovog člana na takmičenjima iz jednog ili više predmeta, uzima se u obzir najbolji ostvareni rezultat, odnosno najveći broj bodova.

Prva tri mesta, u smislu ovog pravilnika, jesu mesta koja odgovaraju prvom, drugom i trećem najboljem postignutom rezultatu na takmičenju objavljenom na rang listi.

Stručno društvo ili drugi organizator dostavlja postignute rezultate sa takmičenja Ministarstvu i osnovnoj školi koju učenik pohađa, najkasnije do 1. juna tekuće školske godine.

Postignuti rezultati dostavljaju se u obliku rang liste na kojoj su navedeni učenici koji ostvaruju pravo na dobijanje dodatnih bodova za upis.

 

Član 9.

 

Republička takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom i koja imaju najmanje tri nivoa takmičenja (školski, opštinski, okružni, republički), i to:

1) srpski jezik:

– takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije;

 

2) maternji jezik:

– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”;

– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju;

– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku;

– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu;

– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo;

– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine;

– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine;

3) matematika:

– Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike – Društvo matematičara Srbije;

4) istorija:

– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne istorije – Društvo istoričara Srbije „Stojan Novaković”, Beograd;

5) geografija:

– Takmičenje u poznavanju opšte i nacionalne geografije – Srpsko geografsko društvo;

6) biologija:

– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;

7) fizika:

– Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd;

8) hemija:

– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Međunarodna takmičenja čiji se rezultati vrednuju za upis jesu takmičenja iz predmeta koji su obuhvaćeni završnim ispitom, i to:

1) matematika:

– Juniorska balkanska matematička olimpijada – Društvo matematičara Srbije;

2) fizika:

– Međunarodna juniorska naučna olimpijada – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet, Beograd.

 

Član 10.

 

Posle utvrđivanja ukupnog broja bodova iz čl. 3-5. ovog pravilnika, bodova ostvarenih na prijemnom ispitu, bodova ostvarenih na takmičenjima i bodova dodatih za upis u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti, kandidat za upis u školu ima pravo da u matičnoj osnovnoj školi pismeno izrazi najviše 20 opredeljenja za dalje školovanje. Opredeljenje učenika sadrži: šifru obrazovnog profila, naziv škole, mesto u kome se nalazi škola, tip škole, smer, odnosno obrazovni profil, prema listi objavljenoj u Konkursu za upis u srednju školu.

Član 11.

 

Na osnovu opredeljenja kandidata i ukupnog broja bodova ostvarenog po svim osnovama propisanim ovim pravilnikom, vrši se raspoređivanje kandidata po školama prema tipu škole, smerovima, odnosno obrazovnim profilima.

Spiskovi raspoređenih kandidata dostavljaju se matičnim osnovnim školama i odgovarajućim školama.

 

Član 12.

 

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,

2) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika,

3) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

 

III. UPIS U UMETNIČKU ŠKOLU, ODNOSNO NA OBRAZOVNI PROFIL U OBLASTI UMETNOSTI, ŠKOLU ILI ODELJENJE ZA UČENIKE SA POSEBNIM SPOSOBNOSTIMA, ŠKOLU U KOJOJ SE DEO NASTAVE OSTVARUJE NA STRANOM JEZIKU I ŠKOLU ZA TALENTOVANE UČENIKE

 

 1. Zajedničke odredbe

 

Član 13.

 

Kandidat za upis u umetničku školu (muzička škola, baletska škola i umetnička škola likovne oblasti), odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, školu ili odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima (filološka gimnazija i odeljenje, matematička gimnazija i odeljenje, gimnazija i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji), školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku i školu za talentovane učenike (Škola za muzičke talente u Ćupriji), polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i sklonosti.

 

Član 14.

 

Prijemni ispit za upis u školu iz člana 13. ovog pravilnika polaže se pre polaganja završnog ispita, u odgovarajućoj školi, odnosno drugoj ustanovi koju odredi Ministarstvo.

 

Član 15.

 

Na prijemnom ispitu proveravaju se odgovarajuća znanja stečena u prethodnom obrazovanju i posebne sposobnosti kandidata koje su neophodne za određenu školu, odnosno obrazovni profil.

Član 16.

 

Pravo na rangiranje radi upisa u školu iz člana 13. ovog pravilnika stiče kandidat koji je položio prijemni ispit i koji je ispunio uslove iz čl. 2-5. ovog pravilnika.

Kandidati koji konkurišu samo za upis u muzičku školu, Školu za muzičke talente u Ćupriji i baletsku školu ne izražavaju u matičnoj osnovnoj školi 20 opredeljenja iz člana 10. ovog pravilnika.

 

 1. Upis u školu po programu za učenike sa posebnim sposobnostima

 

Upis u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji

 

Član 17.

 

Kandidat se upisuje u filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji, prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha na završnom ispitu, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika,

3) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha od šestog do osmog razreda osnovne škole, koji se vrednuje na način utvrđen čl. 3-5. ovog pravilnika,

– rezultata postignutih na takmičenjima učenika osmog razreda osnovne škole.

Kandidatu koji je ostvario pravo na rangiranje u skladu sa članom 16. ovog pravilnika, rezultati koje je ostvario na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika, vrednuju se na način propisan u članu 8. ovog pravilnika, osim u slučaju vrednovanja rezultata takmičenja iz predmeta koji su od posebnog značaja za određeni smer gimnazije, odnosno obrazovni profil, i to:

1) kandidatu koji konkuriše za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, takmičenje iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 22. ovog pravilnika;

2) kandidatu koji konkuriše za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, takmičenje iz matematike vrednuje se na način propisan članom 26. ovog pravilnika;

3) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji takmičenja iz fizike ili matematike vrednuju se na način propisan članom 30. ovog pravilnika;

3a) kandidatu koji konkuriše za odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji takmičenja iz biologije ili hemije vrednuju se na način propisan članom 30g ovog pravilnika;

4) kandidatu koji konkuriše za odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku takmičenja iz matematike, fizike ili informatike i računarstva vrednuju se na način propisan članom 34. ovog pravilnika;

5) kandidatu koji konkuriše za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku takmičenje iz stranog jezika vrednuje se na način propisan članom 40. ovog pravilnika.

 

Član 18.

 

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, filološku gimnaziju i odeljenje, matematičku gimnaziju i odeljenje, gimnaziju i odeljenje za sportiste, odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku i odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji i školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) nosilac Diplome „Vuk Karadžić”,

2) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu, odnosno osvojio veći broj bodova na osnovu ostvarenih sportskih rezultata za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste,

3) osvojio veći broj bodova na takmičenjima iz čl. 8. i 9. ovog pravilnika,

4) osvojio veći ukupan broj bodova na završnom ispitu.

 

Upis u filološku gimnaziju i odeljenje

 

Član 19.

 

Za upis u filološku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) test iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i književnosti,

2) test iz stranog jezika (engleski, francuski, nemački i ruski jezik).

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

 

Član 20.

 

Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše po 120 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 240 bodova.

 

Član 21.

 

Kandidat za upis u filološku gimnaziju i odeljenje položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje po 60 bodova na svakom delu prijemnog ispita.

Kandidat koji je položio prijemni ispit može da iskaže opredeljenje za:

1) jezik koji je položio na prijemnom ispitu;

2) jezik koji je učio kao drugi u osnovnoj školi;

3) italijanski jezik;

4) španski jezik;

5) japanski jezik;

6) kineski jezik;

7) klasične jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za engleski jezik, kandidati se rangiraju na osnovu ukupno osvojenog broja bodova, bez obzira na jezik koji su položili na prijemnom ispitu.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za francuski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili francuski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za nemački jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili nemački jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Prilikom rangiranja u odeljenjima za ruski jezik, prvo se rangiraju kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ruski jezik, a u slučaju da posle rangiranja tih kandidata odeljenje ne bude popunjeno, do broja predviđenog za upis rangiraju se kandidati koji su na prijemnom ispitu položili ostale jezike.

Položen prijemni ispit za filološku gimnaziju i odeljenje ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku.

 

Član 22.

 

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u filološku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz srpskog jezika, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture i stranog jezika.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) srpski jezik:

– takmičenje iz srpskog jezika i jezičke kulture – Društvo za srpski jezik i književnost Srbije,

2) maternji jezik:

– Takmičenje u znanju bugarskog jezika i jezičke kulture – Udruženje „Matica Bugara u Srbiji”,

– Republičko takmičenje iz mađarskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za hungarologiju,

– Takmičenje iz rumunskog jezika i jezičke kulture – Filozofski fakultet Novi Sad, Odsek za rumunistiku,

– Republičko takmičenje iz rusinskog jezika i jezičke kulture – Društvo za rusinski jezik, književnost i kulturu,

– Takmičenje u znanju slovačkog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine, Slovakističko vojvođansko društvo,

– Takmičenje u znanju hrvatskog jezika i jezičke kulture – Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine,

– Takmičenje iz bosanskog jezika – Nacionalni savet bosanske nacionalne manjine,

3) za strane jezike (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski):

– Društvo za strane jezike i književnosti.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz srpskog, odnosno maternjeg jezika i jezičke kulture ili stranog jezika, dodeljuje se po 60 bodova za prvo mesto, 50 bodova za drugo mesto i 40 bodova za treće mesto.

 

Upis u matematičku gimnaziju i odeljenje

 

Član 23.

 

Za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

 

Član 24.

 

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

 

Član 25.

 

Kandidat za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji i odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

 

Član 26.

 

Takmičenje učenika osnovne škole koje je od značaja za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz matematike.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike).

Kandidatu koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju iz matematike u osmom razredu osnovne škole, dodeljuje se 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

 

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji

 

Član 27.

 

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz fizike,

2) test iz matematike.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

Test iz matematike iz stava 1. tačka 2) ovog člana istovetan je testu iz matematike za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

 

Član 28.

 

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji.

 

Član 29.

 

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz fizike, ili najmanje 120 bodova na testu iz matematike, iz člana 27. stav 1. ovog pravilnika.

 

Član 30.

 

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za fiziku u gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz fizike i matematike.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz fizike ili matematike, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

 

Upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji

 

Član 30a

 

Za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji kandidat polaže prijemni ispit:

1) test iz biologije,

2) test iz hemije.

Testovi iz stava 1. ovog člana polažu se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

Kandidat bira da li će polagati jedan ili oba testa.

 

Član 30b

 

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji može da ostvari najviše po 240 bodova na svakom testu iz člana 30a stav 1. ovog pravilnika.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa, računa se samo bolji rezultat.

Ako je kandidat iz stava 1. ovog člana polagao oba testa i na svakom osvojio isti broj bodova, boduje se rezultat ostvaren samo na jednom testu.

 

Član 30v

 

Kandidat za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz biologije, ili najmanje 120 bodova na testu iz hemije, iz člana 30a stav 1. ovog pravilnika.

 

Član 30g

 

Takmičenja učenika osnovne škole, koja su od značaja za upis u odeljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za biologiju i hemiju u gimnaziji, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz biologije i hemije.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) biologija:

– Takmičenje iz biologije – Srpsko biološko društvo;

2) hemija:

– Takmičenje iz hemije – Srpsko hemijsko društvo.

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz biologije ili hemije, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

 

Upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku

 

Član 31.

 

Za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku kandidat polaže prijemni ispit na kome rešava test iz matematike.

Test iz stava 1. ovog člana polaže se u skladu sa opštim standardima postignuća za kraj obaveznog obrazovanja.

 

Član 32.

 

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku može da ostvari najviše 240 bodova na testu iz matematike.

Kandidat koji položi prijemni ispit za upis u matematičku gimnaziju i odeljenje, ostvaruje pravo na rangiranje radi upisa u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku.

 

Član 33.

 

Kandidat za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova na testu iz matematike iz člana 31. stav 1. ovog pravilnika.

 

Član 34.

 

Takmičenja učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u odeljenje koje ostvaruje nastavni plan i program za gimnaziju za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku, u smislu ovog pravilnika, jesu takmičenja iz matematike, fizike i informatike i računarstva.

Stručna društva i drugi organizatori takmičenja iz stava 1. ovog člana jesu:

1) za matematiku – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz matematike);

2) za fiziku – Društvo fizičara Srbije i Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu (Takmičenje učenika osnovnih škola iz fizike);

3) za informatiku i računarstvo – Društvo matematičara Srbije (Takmičenje učenika osnovnih škola iz računarstva).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz matematike, fizike ili informatike i računarstva, dodeljuje se po 120 bodova za prvo mesto, 100 bodova za drugo mesto i 80 bodova za treće mesto.

 

Upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste

 

Član 35.

 

Za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste kandidat dostavlja potvrdu o ostvarenim sportskim rezultatima, koje je kandidat ostvario u osmom razredu osnovne škole, u skladu sa članom 36. ovog pravilnika.

Potvrdu iz stava 1. ovog člana izdaje nadležni nacionalni granski sportski savez, koji je registrovan u ministarstvu nadležnom za poslove sporta.

 

 

Član 36.

 

Postignuti sportski rezultati vrednuju se tako što se kandidatu za upis u gimnaziju i odeljenje za sportiste dodeljuju sledeći bodovi:

1) ako nastupa za reprezentaciju Republike Srbije, odnosno ako se nalazi na spisku reprezentativaca, za one sportove koji nemaju reprezentativna takmičenja uzrasta do 14 godina – 10 bodova,

2) ako je osvojio medalju u sportskom takmičenju na prvenstvu Republike Srbije, pojedinačno ili kao član ekipe – osam (8) bodova za zlatnu medalju, sedam (7) bodova za srebrnu medalju i šest (6) bodova za bronzanu medalju.

 

 1. Upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku

 

Član 37.

 

Prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku sastoji se iz provere znanja stranog jezika.

Na prijemnom ispitu iz stava 1. ovog člana proveravaju se znanja iz sve četiri jezičke veštine (slušanje, čitanje, pisanje i govor) na nivou A2 Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike.

Prijemni ispit za upis u školu iz stava 1. ovog člana sastoji se iz dva dela, i to:

1) izrade pismenog testa iz stranog jezika i

2) usmene provere znanja stranog jezika.

Kandidat na pismenom testu iz stranog jezika može da ostvari najviše 15 bodova.

Kandidat ispunjava uslov za usmenu proveru znanja stranog jezika ukoliko na pismenom testu iz stranog jezika ostvari najmanje 9 bodova.

Kandidat na usmenoj proveri znanja može da ostvari najviše 5 bodova.

Prijemni ispit polaže se u odgovarajućoj srednjoj školi.

Položen prijemni ispit za upis u školu u kojoj se deo nastave odvija na stranom jeziku ne predstavlja uslov za rangiranje radi upisa u filološku gimnaziju.

 

Član 38.

 

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u gimnaziju, može da ostvari najviše 20 bodova na prijemnom ispitu iz stranog jezika.

Kandidatu za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, koji je ispunio uslove za rangiranje radi upisa u obrazovni profil u stručnoj školi, položeni prijemni ispit predstavlja uslov za upis datog profila, bez dodavanja dodatnih bodova prilikom rangiranja.

 

Član 39.

 

Učenik koji je završio poslednja dva razreda na stranom jeziku u inostranstvu ili u stranoj školi u Republici Srbiji, može upisati školu u kojoj se ostvaruje deo nastave na istom jeziku, bez polaganja prijemnog ispita, ukoliko je broj učenika u odeljenju manji od trideset.

Ukoliko odeljenje iz stava 1. ovog člana posle rangiranja učenika koji su položili prijemni ispit nije bilo popunjeno, kandidat iz stava 1. ovog člana može da se upiše do broja previđenog za upis.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u škole iz člana 13. ovog pravilnika, osim škole u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, pravo na upis preko broja određenog za upis ostvaruje ukoliko je položio odgovarajući prijemni ispit. 

 

Član 40.

 

Kandidat za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 14 bodova iz stranog jezika.

 

Član 41.

 

Takmičenje učenika osnovne škole koja su od značaja za upis u školu u kojoj se deo nastave ostvaruje na stranom jeziku, u smislu ovog pravilnika, jeste takmičenje iz stranog jezika.

Stručno društvo koje je organizator takmičenja iz stava 1. ovog člana je:

1) za strane jezike – Društvo za strane jezike i književnosti (engleski, nemački, ruski, francuski, italijanski i španski).

Kandidatu, koji je osvojio prvo, drugo ili treće mesto na republičkom takmičenju u osmom razredu osnovne škole iz stranog jezika, dodeljuje se po 6 bodova za prvo mesto, 4 boda za drugo mesto i 2 boda za treće mesto.

 

 1. Upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti likovne umetnosti

 

Član 42.

 

Prijemni ispit za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, polaže se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

 

Član 43.

 

Za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) crtanja,

2) slikanja,

3) vajanja.

 

Član 44.

 

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, može da ostvari na prijemnom ispitu najviše po 160 bodova na svakom delu prijemnog ispita, odnosno ukupno 480 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje crtanja jesu: kompozicija – 40 bodova, proporcija i karakter oblika – 40 bodova, kvalitet linije – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje slikanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za boju – 40 bodova, lokalni ton – 40 bodova i opšti likovni utisak – 40 bodova.

Kriterijumi za ocenjivanje vajanja jesu: kompozicija – 40 bodova, osećaj za oblik – 40 bodova, strukturalna vrednost – 40 bodova i taktilnost – 40 bodova.

 

Član 45.

 

Kandidat za upis u umetničku školu likovne oblasti, odnosno na obrazovni profil u oblasti umetnosti, položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 290 bodova ukupno na svim delovima prijemnog ispita.

 

 1. Upis u muzičku školu

 

Član 46.

 

Kandidat se upisuje u muzičku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi,

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu muzičku školu, upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

– uspeha na ispitu za nivo osnovne muzičke škole.

Prijemni ispiti za upis u muzičku i baletsku školu polažu se pred komisijom u kojoj se do 70% članova imenuje iz reda nastavnika škole.

 

Član 47.

 

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od šest godina, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju četvrtog, petog i šestog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od četiri godine, iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda i pomnože s brojem dva (2).

Opšti uspeh u osnovnoj muzičkoj školi, u trajanju od dve godine, iskazuje se brojem bodova tako što se srednja ocena na kraju drugog razreda pomnoži s brojem šest (6).

Ukupan broj bodova iz st. 1-3. ovog člana zaokružuje se, pre sabiranja, na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj muzičkoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

 

 

 

 

Član 48.

 

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je kandidat završio i pomnože s brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

Kandidat koji se uporedo školuje u drugoj srednjoj školi kao redovan učenik ili studira, ostvaruje 30 bodova po osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

 

Član 49.

 

Ispit za nivo osnovne muzičke škole sastoji se iz tri dela, i to:

1) solfeđo,

2) teorija muzike,

3) instrument, odnosno pevanje.

 

Član 50.

 

Na ispitu za nivo osnovne muzičke škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova, i to:

1) solfeđo – 10 bodova,

2) teorija muzike – 10 bodova,

3) instrument, odnosno pevanje – 10 bodova.

 

Član 51.

 

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne muzičke škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

 

Član 52.

 

Za upis u muzičku školu na vokalno-instrumentalni odsek, džez odsek, odsek tradicionalne muzike i odsek za ranu muziku (izborni odsek), kandidat polaže prijemni ispit iz dva dela, i to:

1) instrument, odnosno pevanje,

2) solfeđo sa teorijom muzike.

 

Član 53.

 

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 52. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 200 bodova za instrument, odnosno pevanje,

2) 100 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

 

 

 

Član 54.

 

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 52. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 120 bodova iz instrumenta, odnosno pevanja i 60 bodova iz solfeđa sa teorijom muzike.

 

Član 55.

 

Za upis u muzičku školu na teoriju muzike, odsek za crkvenu muziku i muzičku produkciju i snimanje zvuka, kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) pismeni ispit iz solfeđa,

2) usmeni ispit iz solfeđa,

3) test iz teorije muzike.

 

Član 56.

 

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 55. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz pismenog ispita iz solfeđa,

2) 100 bodova iz usmenog ispita iz solfeđa,

3) 100 bodova iz testa iz teorije muzike.

 

Član 57.

 

Kandidat za upis u muzičku školu iz člana 55. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 60 bodova na pismenom ispitu iz solfeđa, 60 bodova na usmenom ispitu iz solfeđa i 60 bodova na testu iz teorije muzike.

 

Član 58.

 

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u muzičku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je ostvario veći broj bodova iz glavnog predmeta.

 

Upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji

 

Član 59.

 

Za upis u Školu za muzičke talente u Ćupriji kandidat polaže prijemni ispit iz tri dela, i to:

1) psihološka procena sposobnosti,

2) instrument,

3) solfeđo.

 

Član 60.

 

Kandidat za upis u školu iz člana 59. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 100 bodova iz psihološke procene sposobnosti,

2) 100 bodova iz instrumenta,

3) 100 bodova iz solfeđa.

 

 1. Upis u baletsku školu

 

Član 61.

 

Kandidat se upisuje u baletsku školu prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi,

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

Izuzetno od stava 1. ovog člana, kandidat koji nije završio osnovnu baletsku školu upisuje se prema redosledu koji se utvrđuje na osnovu:

1) uspeha na prijemnom ispitu,

2) uspeha u prethodnom školovanju, i to:

– opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole,

– uspeha na ispitu za nivo osnovne baletske škole.

 

Član 62.

 

Opšti uspeh u osnovnoj baletskoj školi iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju drugog, trećeg i četvrtog razreda osnovne baletske škole i pomnože brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

 

Član 63.

 

Opšti uspeh iz poslednja tri završena razreda osnovne škole iskazuje se brojem bodova, tako što se saberu srednje ocene na kraju šestog, sedmog i osmog razreda, odnosno iz poslednja tri završena razreda osnovne škole i pomnože  brojem dva (2).

Ukupan broj bodova iz stava 1. ovog člana zaokružuje se na dve decimale.

Na osnovu opšteg uspeha iz poslednja tri razreda osnovne škole koje je završio, kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

 

Član 64.

 

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek klasičan balet i odsek savremena igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) klasični balet – 10 bodova,

2) istorijske igre – 10 bodova,

3) solfeđo – 10 bodova.

Ispit za nivo osnovne baletske škole, za odsek narodna igra, sastoji se iz tri dela, i to:

1) narodna igra – 10 bodova,

2) narodno pevanje – 10 bodova,

3) solfeđo – 10 bodova.

 

Član 65.

 

Na ispitu za nivo osnovne baletske škole kandidat može da ostvari najviše 30 bodova.

 

Član 66.

 

Kandidat je položio ispit za nivo osnovne baletske škole ako je osvojio najmanje po četiri (4) boda na svakom delu ispita.

 

Član 67.

 

Za upis u baletsku školu, odsek klasičan balet, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna klasična baletska varijacija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

 

Član 68.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 67. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

 

Član 69.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 67. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – baletske varijacije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

 

Član 70.

 

Za upis u baletsku školu, odsek savremena igra, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuje:

1) pokazano znanje iz klasičnog baleta iz gradiva osnovne baletske škole i jedna savremena koreografija,

2) sceničnost,

3) fizičke predispozicije.

 

Član 71.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 70. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije,

2) 75 bodova za sceničnost,

3) 75 bodova za fizičke predispozicije.

 

Član 72.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 68. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova iz klasičnog baleta – savremene koreografije, 45 bodova za sceničnost i 45 bodova za fizičke predispozicije.

 

Član 73.

 

Za upis u baletsku školu, odsek narodna igra, kandidat polaže prijemni ispit na kome se ocenjuju:

1) igračke sposobnosti,

2) sceničnost i fizičke predispozicije,

3) sluh, ritam i memorija.

 

Član 74.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 73. ovog pravilnika može da ostvari najviše 300 bodova na prijemnom ispitu, i to:

1) 150 bodova za igračke sposobnosti,

2) 75 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije,

3) 75 bodova za sluh, ritam i memoriju.

 

Član 75.

 

Kandidat za upis u baletsku školu iz člana 73. ovog pravilnika položio je prijemni ispit ako je ostvario najmanje 90 bodova za igračke sposobnosti, 45 bodova za sceničnost i fizičke predispozicije i 45 bodova za sluh, ritam i memoriju.

 

Član 76.

 

Kada veći broj kandidata od broja predviđenog za upis u baletsku školu ostvari isti broj bodova, prednost u rangiranju, do broja predviđenog za upis, ima kandidat koji je:

1) ostvario veći ukupan broj bodova na prijemnom ispitu,

2) ostvario veći broj bodova po osnovu opšteg uspeha u osnovnoj baletskoj školi, odnosno opšteg uspeha iz poslednja tri završena razreda osnovne škole.

 

 1. UPIS U ŠKOLU UČENIKA – PRIPADNIKA ROMSKE NACIONALNE MANJINE POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI

 

Član 77.

 

Učenici – pripadnici romske nacionalne manjine upisuju se u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

 

Član 78.

 

Osnovna škola počev od sedmog razreda preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike učenika romske nacionalne manjine o merilima i postupku za upis učenika u srednju školu pod povoljnijim uslovima, u skladu sa ovim pravilnikom.

Informisanje roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o merilima i postupku upisa učenika u srednju školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, realizuje i Nacionalni savet romske nacionalne manjine.

 

Član 79.

 

Pod merama iz člana 78. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti odeljenskog starešine, stručnog saradnika (psihologa, pedagoga, socijalnog radnika) i drugih nastavnika koje se odnose na:

1) informisanje učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika o mogućnostima za upis učenika u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu učenika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima i učenicima u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima učenika (praćenje razvoja učenika i informisanje o karakteru i uslovima rada pojedinih zanimanja).

 

Član 80.

 

Prijavu za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom, za učenika iz člana 77. ovog pravilnika podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

U prijavi iz stava 1. ovog člana roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik učenika se izjašnjava o nacionalnoj pripadnosti učenika i dostavlja dokumentaciju o socijalnom statusu učenika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

 

Član 81.

 

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 80. ovog pravilnika, sastavlja listu učenika koji su se prijavili za upis u školu pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

 

 

Član 82.

 

Učenici koji su prijavljeni za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravlilnikom, polažu završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Broj bodova koji učenici iz stava 1. ovog člana ostvare na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Učenicima iz stava 1. ovog člana koji žive u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Posle polaganja završnog ispita, roditelji, odnosno drugi zakonski zastupnici učenika iz stava 1. ovog člana dostavljaju matičnoj osnovnoj školi 20 opredeljenja iz člana 9. ovog pravilnika.

Učenici iz stava 1. ovog člana raspodeljuju se u škole na osnovu opredeljenja i broja bodova uvrđenih u skladu sa st. 2. i 3. ovog člana, zajedno sa ostalim učenicima.

Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, učenici iz stava 5. ovog člana se ravnomerno raspodeljuju po odeljenjima.

 

Član 83.

 

Posle upisa, osnovna škola dostavlja školi podatke o učeniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

 

Član 84.

 

Učenik koji prilikom ostvarivanja prava na upis u školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 82. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

 

 1. UPIS U ŠKOLU POLAZNIKA KOJI SU ZAVRŠILI PROGRAM OSNOVNOG OBRAZOVANJA ODRASLIH POD POVOLJNIJIM USLOVIMA RADI POSTIZANJA PUNE RAVNOPRAVNOSTI

 

Član 85.

 

Polaznici koji su završili program osnovnog obrazovanja odraslih, koji se ostvaruje po modelu funkcionalnog osnovnog obrazovanja odraslih (u daljem tekstu: program FOOO) upisuju se u školu pod povoljnijim uslovima radi postizanja pune ravnopravnosti u sticanju obrazovanja, na osnovu merila i postupka propisanih ovim pravilnikom.

Pod polaznikom iz stava 1. ovog člana podrazumeva se polaznik mlađi od 17 godina koji je završio osnovno obrazovanje po programu FOOO (u daljem tekstu: polaznik).

 

 

 

 

Član 86.

 

Osnovna škola počev od trećeg cikulsa programa osnovnog obrazovanja odraslih preduzima mere kojima informiše roditelje, odnosno druge zakonske zastupnike polaznika, o merilima i postupku za upis u srednju školu, u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Član 87.

 

Pod merama iz člana 86. ovog pravilnika, podrazumevaju se aktivnosti školskog tima za osnovno obrazovanje odraslih koje se odnose na:

1) informisanje polaznika i roditelja, odnosno drugih zakonskih zastupnika polaznika o mogućnostima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

2) davanje uputstva za pribavljanje potrebne dokumentacije za prijavu polaznika za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom;

3) pružanje pomoći polazniku i roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnicima polaznika u izboru škole i zanimanja, prema sklonostima i sposobnostima polaznika (informisanje o uslovima rada kod pojedinih zanimanja).

Osnovna škola informisaće polaznika o uslovima za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom, od drugog polugodišta školske godine u kojoj završava osnovno obrazovanje po programu FOOO.

 

Član 88.

 

Prijavu za upis u školu polaznika u skladu sa ovim pravilnikom, podnosi roditelj, odnosno drugi zakonski zastupnik polaznika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

Prijava iz stava 1. ovog člana podnosi se osnovnoj školi.

Uz prijavu iz stava 1. ovog člana dostavlja se i dokumentacija o socijalnom statusu polaznika i roditelja, odnosno drugog zakonskog zastupnika polaznika, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

 

Član 89.

 

Osnovna škola, na osnovu prijave iz člana 88. stav 1. ovog pravilnika, sastavlja listu polaznika koji ispunjavaju uslove za upis u školu u skladu sa ovim pravilnikom i dostavlja je ministarstvu nadležnom za poslove obrazovanja (u daljem tekstu: Ministarstvo).

 

Član 90.

 

Polaznik koji je prijavljen za upis pod povoljnijim uslovima u skladu sa ovim pravlilnikom, polaže završni ispit u skladu sa podzakonskim aktom koji uređuje završni ispit.

Broj bodova koji je polaznik ostvario na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita izračunava se u skladu sa ovim pravilnikom.

Broj bodova koji polaznik ostvari na osnovu opšteg uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Polazniku koji živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji su ostvarili na osnovu opšteg uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100  bodova.

Posle polaganja završnog ispita, polaznik dostavlja matičnoj osnovnoj školi 20 opredeljenja iz člana 9. ovog pravilnika.

Polaznik se raspoređuje u srednju školu na osnovu opredeljenja i broja bodova uvrđenih u skladu sa st. 3. i 4. ovog člana, u svojstvu redovnog učenika, ukoliko ima manje od 17 godina.

Ukoliko u istoj srednjoj školi ima više odeljenja istog obrazovnog profila, polaznici iz stava 6. ovog člana se ravnomerno raspodeljuju po odeljenjima.

 

Član 91.

 

Posle upisa polaznika u školu, osnovna škola dostavlja školi podatke o polazniku koji se upisao na način propisan ovim pravilnikom, u skladu sa propisima kojima se reguliše zaštita podataka o ličnosti.

 

Član 92.

 

Polaznik koji prilikom ostvarivanja prava na upis u školu koristi pravo na dodatne bodove u skladu sa članom 90. ovog pravilnika, nema pravo da ostvaruje dodatne bodove po drugom osnovu.

 

 1. VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 93.

 

Kandidat koji je poslednji razred osnovnog obrazovanja završio u Republici Srpskoj, pravo na rangiranje radi upisa u školu ostvaruje na osnovu rezultata ostvarenih na testovima iz člana 3. ovog pravilnika i opšteg uspeha u poslednja tri razreda osnovnog obrazovanja.

Kandidat iz stava 1. ovog člana prijavljuje se u bilo koju osnovnu školu u Republici Srbiji, posle dobijanja javne isprave o završenom osnovnom obrazovanju u Republici Srpskoj, radi učestvovanja u svim radnjama u postupku rangiranja radi upisa u školu.

Ukoliko kandidat iz stava 1. ovog člana konkuriše za upis u školu iz člana 13. ovog pravilnika, polaže prijemni ispit za proveru posebnih sposobnosti i sklonosti, u skladu sa ovim pravilnikom.

 

Član 94.

 

Kandidat koji je osnovno obrazovanje stekao u Republici Srbiji zaključno sa školskom 2009/2010. godinom, pravo na rangiranje za upis u školu ostvaruje na način da se broj bodova koji imaju na osnovu opšteg uspeha od šestog do osmog razreda, uveća za 30% od broja bodova koji im nedostaje do 100 bodova.

Broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha utvrđuje se u skladu sa članom 4. ovog pravilnika.

Kandidatu starijem od 17 godina, koji je pripadnik romske nacionalne manjine, i kandidatu koji je završio program FOOO, a koji je polagao završni ispit, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i na osnovu završnog ispita, uvećava se za 30% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana živi u porodici koja je korisnik novčane socijalne pomoći, broj bodova koji je ostvario na osnovu uspeha iz škole i završnog ispita uvećava se za 35% od broja bodova koji mu nedostaje do 100 bodova.

Ukoliko kandidat iz stava 3. ovog člana nema dokaz o bodovima koji je osvojio na završnom ispitu, taj broj bodova zamenjuje se brojem koji se dobija kada se broj bodova koji je kandidat osvojio na osnovu opšteg uspeha, pomnoži sa brojem 10/7.

Ukoliko je kandidat obavio završni ispit na kraju školske 2012/2013. godine, broj bodova koje bi osvojio na završnom ispitu iskazuje se na način da se broj bodova ostvaren na osnovu opšteg uspeha množi se sa brojem četiri (4) i tako dobijeni broj deli sa brojem šest (6) i zaokružuje na dve decimale, tako da na osnovu uspeha na završnom ispitu može da osvoji najviše 40 bodova.

Kandidat iz st. 1, 3. i 6. ovog člana upisuje se u školu u svojstvu vanrednog učenika.

Postupak prijavljivanja i rangiranja kandidata iz st. 1, 3. i 6. ovog člana sprovodi se u školskoj upravi.

 

Član 95.

 

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o upisu učenika u srednju školu („Službeni glasnik RS”, br. 38/17, 51/17 i 81/17).

 

Član 96.

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

 

 

 

Broj: 110-00-109/2019-03

 

Beograd, 25. aprila 2019. godine

M I N I S T A R

Mladen Šarčević, s.r.

 

Izvor: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/

Upišite šta tražite i pritisnite lupu za pretragu

Shopping Cart