У нашој школи се учи, машта и воли!

Претрага
Close this search box.

Правилник о упису ученика у средњу школу

(„Службени гласник РС”, бр. 23/18 и 30/19)

 

На основу члана 38. став 11. Закона о средњем образовању и васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 – др. закон) и члана 19. став 3. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 – др. закон и 10/19),

министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

 

ПРАВИЛНИК

О УПИСУ УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

 

 1. УВОДНА ОДРЕДБА

 

Члан 1.

 

Овим правилником утврђују се: мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.

 

 1. УПИС У ШКОЛУ

 

Члан 2.

 

Редослед кандидата за упис у гимназију и стручну школу у четворогодишњем и трогодишњем трајању утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе,

3) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Редослед кандидата за упис у школе за које се полаже пријемни испит утврђује се на основу:

1) успеха на завршном испиту,

2) општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе;

3) успеха на пријемном испиту,

4) резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Кандидати који се уписују у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности, треба да испуне услове прописане ст. 1. или 2. овог члана, пре примене мерила и поступка за постизање пуне равноправности прописаних овим правилником.

 

Члан 3.

 

Успех на завршном испиту исказује се бројем бодова освојених на тесту из српског односно матерњег језика, математике и на комбинованом тесту из природно-научних и друштвено-научних предмета (биологија, географија, историја, физика и хемија).

На основу успеха на завршном испиту кандидат може да освоји највише 40 бодова, односно највише по 13 бодова на тесту из српског, односно матерњег језика и математике и 14 бодова на комбинованом тесту.

 

Члан 4.

 

Општи успех од шестог до осмог разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се општи успех, остварен на крају шестог, седмог и осмог разреда, заокружен на две децимале, сабере и затим помножи бројем четири (4).

На основу општег успеха од шестог до осмог разреда кандидат може да оствари највише 60 бодова.

Кандидат који је завршио шести разред основне школе у иностранству или који је у Републици Србији завршио шести разред у страној школи остварује 20 бодова на основу општег успеха у шестом разреду основне школе.

 

Члан 5.

 

Кандидат може да оствари укупно највише 100 бодова по основама из чл. 3. и 4. овог правилника.

Право на рангирање ради уписа у гимназију и стручну школу у четворогодишњем трајању стиче кандидат који је остварио укупно најмање 50 бодова по основама из чл. 3. и 4. овог правилника.

Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске године у којој је на основу општег успеха могао да освоји највише 70 бодова, а на основу успеха на завршном испиту највише 30 бодова, право на рангирање за упис у школу остварује на следећи начин:

– број бодова остварен на основу општег успеха исказује се на начин прописан чланом 4. овог правилника, тако да на основу општег успеха може да оствари највише 60 бодова;

– број бодова освојен на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова освојен на тесту из српског, односно матерњег језика и математике множи са бројем тринаест (13) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, а број бодова освојен на комбинованом тесту множи са бројем четрнаест (14) и тако добијени број дели са бројем десет (10) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.

 

Члан 6.

 

Кандидат са сметњама у развоју и инвалидитетом уписује се у школу после обављеног завршног испита, у складу са својим моторичким и чулним могућностима, односно условима које захтева његова врста инвалидитета, односно у складу са потребама за пружањем подршке у односу на садржај и начин спровођења испита.

 

Члан 7.

 

Кандидат који је завршио основно образовање и васпитање или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у иностранству или који је у Републици Србији завршио страну школу или један од последња два разреда основног образовања и васпитања у страној школи, уписује се преко броја одређеног за упис ученика.

Кандидат који је завршио седми разред у иностранству или страној школи у Републици Србији, а осми разред је завршио у Републици Србији, обавља завршни испит и уписује се у школу преко броја одређеног за упис, у складу са прописима.

Уколико више кандидата из ст. 1. и 2. овог члана желе да упишу исту школу, или исти смер гимназије, односно образовни профил у истој школи, кандидати се равномерно расподељују по школама, смеровима гимназија и одељењима.

Уколико кандидат из ст. 1. и 2. овог члана конкурише за упис у школу из члана 13. овог правилника, право на упис преко броја одређеног за упис остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит.

 

Члан 8.

 

Резултати постигнути на такмичењима ученика основне школе вреднују се тако што се кандидату који је у осмом разреду основне школе освојио једно од прва три појединачна места на такмичењима из предмета наведених у члану 9. овог правилника, додељују следећи бодови:

1) међународно такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прво место – дванаест (12) бодова,

– друго место – десет (10) бодова,

– треће место – осам (8) бодова.

2) републичко такмичење које је у Календару такмичења и смотри ученика основних школа:

– прво место – шест (6) бодова,

– друго место – четири (4) бода,

– треће место – два (2) бода.

Када је кандидат освојио више појединачних места из става 1. овог члана на такмичењима из једног или више предмета, узима се у обзир најбољи остварени резултат, односно највећи број бодова.

Прва три места, у смислу овог правилника, јесу места која одговарају првом, другом и трећем најбољем постигнутом резултату на такмичењу објављеном на ранг листи.

Стручно друштво или други организатор доставља постигнуте резултате са такмичења Министарству и основној школи коју ученик похађа, најкасније до 1. јуна текуће школске године.

Постигнути резултати достављају се у облику ранг листе на којој су наведени ученици који остварују право на добијање додатних бодова за упис.

 

Члан 9.

 

Републичка такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом и која имају најмање три нивоа такмичења (школски, општински, окружни, републички), и то:

1) српски језик:

– такмичење из српског језика и језичке културе – Друштво за српски језик и књижевност Србије;

 

2) матерњи језик:

– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”;

– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију;

– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику;

– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу;

– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво;

– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине;

– Такмичење из босанског језика – Национални савет босанске националне мањине;

3) математика:

– Такмичење ученика основних школа из математике – Друштво математичара Србије;

4) историја:

– Такмичење у познавању опште и националне историје – Друштво историчара Србије „Стојан Новаковић”, Београд;

5) географија:

– Такмичење у познавању опште и националне географије – Српско географско друштво;

6) биологија:

– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

7) физика:

– Такмичење ученика основних школа из физике – Друштво физичара Србије и Физички факултет, Београд;

8) хемија:

– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Међународна такмичења чији се резултати вреднују за упис јесу такмичења из предмета који су обухваћени завршним испитом, и то:

1) математика:

– Јуниорска балканска математичка олимпијада – Друштво математичара Србије;

2) физика:

– Међународна јуниорска научна олимпијада – Друштво физичара Србије и Физички факултет, Београд.

 

Члан 10.

 

После утврђивања укупног броја бодова из чл. 3-5. овог правилника, бодова остварених на пријемном испиту, бодова остварених на такмичењима и бодова додатих за упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности, кандидат за упис у школу има право да у матичној основној школи писмено изрази највише 20 опредељења за даље школовање. Опредељење ученика садржи: шифру образовног профила, назив школе, место у коме се налази школа, тип школе, смер, односно образовни профил, према листи објављеној у Конкурсу за упис у средњу школу.

Члан 11.

 

На основу опредељења кандидата и укупног броја бодова оствареног по свим основама прописаним овим правилником, врши се распоређивање кандидата по школама према типу школе, смеровима, односно образовним профилима.

Спискови распоређених кандидата достављају се матичним основним школама и одговарајућим школама.

 

Члан 12.

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. овог правилника,

3) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

III. УПИС У УМЕТНИЧКУ ШКОЛУ, ОДНОСНО НА ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ У ОБЛАСТИ УМЕТНОСТИ, ШКОЛУ ИЛИ ОДЕЉЕЊЕ ЗА УЧЕНИКЕ СА ПОСЕБНИМ СПОСОБНОСТИМА, ШКОЛУ У КОЈОЈ СЕ ДЕО НАСТАВЕ ОСТВАРУЈЕ НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ И ШКОЛУ ЗА ТАЛЕНТОВАНЕ УЧЕНИКЕ

 

 1. Заједничке одредбе

 

Члан 13.

 

Кандидат за упис у уметничку школу (музичка школа, балетска школа и уметничка школа ликовне области), односно на образовни профил у области уметности, школу или одељење за ученике са посебним способностима (филолошка гимназија и одељење, математичка гимназија и одељење, гимназија и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији), школу у којој се део наставе остварује на страном језику и школу за талентоване ученике (Школа за музичке таленте у Ћуприји), полаже пријемни испит за проверу посебних способности и склоности.

 

Члан 14.

 

Пријемни испит за упис у школу из члана 13. овог правилника полаже се пре полагања завршног испита, у одговарајућој школи, односно другој установи коју одреди Министарство.

 

Члан 15.

 

На пријемном испиту проверавају се одговарајућа знања стечена у претходном образовању и посебне способности кандидата које су неопходне за одређену школу, односно образовни профил.

Члан 16.

 

Право на рангирање ради уписа у школу из члана 13. овог правилника стиче кандидат који је положио пријемни испит и који је испунио услове из чл. 2-5. овог правилника.

Кандидати који конкуришу само за упис у музичку школу, Школу за музичке таленте у Ћуприји и балетску школу не изражавају у матичној основној школи 20 опредељења из члана 10. овог правилника.

 

 1. Упис у школу по програму за ученике са посебним способностима

 

Упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији

 

Члан 17.

 

Кандидат се уписује у филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији, према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха на завршном испиту, који се вреднује на начин утврђен чл. 3-5. овог правилника,

3) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха од шестог до осмог разреда основне школе, који се вреднује на начин утврђен чл. 3-5. овог правилника,

– резултата постигнутих на такмичењима ученика осмог разреда основне школе.

Кандидату који је остварио право на рангирање у складу са чланом 16. овог правилника, резултати које је остварио на такмичењима из чл. 8. и 9. овог правилника, вреднују се на начин прописан у члану 8. овог правилника, осим у случају вредновања резултата такмичења из предмета који су од посебног значаја за одређени смер гимназије, односно образовни профил, и то:

1) кандидату који конкурише за упис у филолошку гимназију и одељење, такмичење из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика вреднује се на начин прописан чланом 22. овог правилника;

2) кандидату који конкурише за упис у математичку гимназију и одељење, такмичење из математике вреднује се на начин прописан чланом 26. овог правилника;

3) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији такмичења из физике или математике вреднују се на начин прописан чланом 30. овог правилника;

3а) кандидату који конкурише за одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији такмичења из биологије или хемије вреднују се на начин прописан чланом 30г овог правилника;

4) кандидату који конкурише за одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику такмичења из математике, физике или информатике и рачунарства вреднују се на начин прописан чланом 34. овог правилника;

5) кандидату који конкурише за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику такмичење из страног језика вреднује се на начин прописан чланом 40. овог правилника.

 

Члан 18.

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, филолошку гимназију и одељење, математичку гимназију и одељење, гимназију и одељење за спортисте, одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику и одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији и школу у којој се део наставе остварује на страном језику, оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) носилац Дипломе „Вук Караџић”,

2) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту, односно освојио већи број бодова на основу остварених спортских резултата за упис у гимназију и одељење за спортисте,

3) освојио већи број бодова на такмичењима из чл. 8. и 9. овог правилника,

4) освојио већи укупан број бодова на завршном испиту.

 

Упис у филолошку гимназију и одељење

 

Члан 19.

 

За упис у филолошку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) тест из српског, односно матерњег језика и књижевности,

2) тест из страног језика (енглески, француски, немачки и руски језик).

Тестови из става 1. овог члана полажу се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

 

Члан 20.

 

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење може да оствари највише по 120 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 240 бодова.

 

Члан 21.

 

Кандидат за упис у филолошку гимназију и одељење положио је пријемни испит ако је остварио најмање по 60 бодова на сваком делу пријемног испита.

Кандидат који је положио пријемни испит може да искаже опредељење за:

1) језик који је положио на пријемном испиту;

2) језик који је учио као други у основној школи;

3) италијански језик;

4) шпански језик;

5) јапански језик;

6) кинески језик;

7) класичне језике.

Приликом рангирања у одељењима за енглески језик, кандидати се рангирају на основу укупно освојеног броја бодова, без обзира на језик који су положили на пријемном испиту.

Приликом рангирања у одељењима за француски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили француски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за немачки језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили немачки језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Приликом рангирања у одељењима за руски језик, прво се рангирају кандидати који су на пријемном испиту положили руски језик, а у случају да после рангирања тих кандидата одељење не буде попуњено, до броја предвиђеног за упис рангирају се кандидати који су на пријемном испиту положили остале језике.

Положен пријемни испит за филолошку гимназију и одељење не представља услов за рангирање ради уписа у школу у којој се део наставе одвија на страном језику.

 

Члан 22.

 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у филолошку гимназију и одељење, у смислу овог правилника, јесу такмичења из српског језика, односно матерњег језика и језичке културе и страног језика.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) српски језик:

– такмичење из српског језика и језичке културе – Друштво за српски језик и књижевност Србије,

2) матерњи језик:

– Такмичење у знању бугарског језика и језичке културе – Удружење „Матица Бугара у Србији”,

– Републичко такмичење из мађарског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за хунгарологију,

– Такмичење из румунског језика и језичке културе – Филозофски факултет Нови Сад, Одсек за румунистику,

– Републичко такмичење из русинског језика и језичке културе – Друштво за русински језик, књижевност и културу,

– Такмичење у знању словачког језика и језичке културе – Национални савет словачке националне мањине, Словакистичко војвођанско друштво,

– Такмичење у знању хрватског језика и језичке културе – Национални савет хрватске националне мањине,

– Такмичење из босанског језика – Национални савет босанске националне мањине,

3) за стране језике (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански):

– Друштво за стране језике и књижевности.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из српског, односно матерњег језика и језичке културе или страног језика, додељује се по 60 бодова за прво место, 50 бодова за друго место и 40 бодова за треће место.

 

Упис у математичку гимназију и одељење

 

Члан 23.

 

За упис у математичку гимназију и одељење кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

 

Члан 24.

 

Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

 

Члан 25.

 

Кандидат за упис у математичку гимназију и одељење положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији и одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

 

Члан 26.

 

Такмичење ученика основне школе које је од значаја за упис у математичку гимназију и одељење, у смислу овог правилника, јесте такмичење из математике.

Стручно друштво које је организатор такмичења из става 1. овог члана је:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике).

Кандидату који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу из математике у осмом разреду основне школе, додељује се 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији

 

Члан 27.

 

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из физике,

2) тест из математике.

Тестови из става 1. овог члана полажу се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Тест из математике из става 1. тачка 2) овог члана истоветан је тесту из математике за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

 

Члан 28.

 

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 27. став 1. овог правилника.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији.

 

Члан 29.

 

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из физике, или најмање 120 бодова на тесту из математике, из члана 27. став 1. овог правилника.

 

Члан 30.

 

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за физику у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из физике и математике.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из физике или математике, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији

 

Члан 30а

 

За упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији кандидат полаже пријемни испит:

1) тест из биологије,

2) тест из хемије.

Тестови из става 1. овог члана полажу се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

 

Члан 30б

 

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији може да оствари највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 30а став 1. овог правилника.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, рачуна се само бољи резултат.

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само на једном тесту.

 

Члан 30в

 

Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, или најмање 120 бодова на тесту из хемије, из члана 30а став 1. овог правилника.

 

Члан 30г

 

Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и хемију у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из биологије и хемије.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) биологија:

– Такмичење из биологије – Српско биолошко друштво;

2) хемија:

– Такмичење из хемије – Српско хемијско друштво.

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из биологије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику

 

Члан 31.

 

За упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику кандидат полаже пријемни испит на коме решава тест из математике.

Тест из става 1. овог члана полаже се у складу са општим стандардима постигнућа за крај обавезног образовања.

 

Члан 32.

 

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику може да оствари највише 240 бодова на тесту из математике.

Кандидат који положи пријемни испит за упис у математичку гимназију и одељење, остварује право на рангирање ради уписа у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику.

 

Члан 33.

 

Кандидат за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из математике из члана 31. став 1. овог правилника.

 

Члан 34.

 

Такмичења ученика основне школе која су од значаја за упис у одељење које остварује наставни план и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за рачунарство и информатику, у смислу овог правилника, јесу такмичења из математике, физике и информатике и рачунарства.

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 1. овог члана јесу:

1) за математику – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из математике);

2) за физику – Друштво физичара Србије и Физички факултет Универзитета у Београду (Такмичење ученика основних школа из физике);

3) за информатику и рачунарство – Друштво математичара Србије (Такмичење ученика основних школа из рачунарства).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из математике, физике или информатике и рачунарства, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 бодова за друго место и 80 бодова за треће место.

 

Упис у гимназију и одељење за спортисте

 

Члан 35.

 

За упис у гимназију и одељење за спортисте кандидат доставља потврду о оствареним спортским резултатима, које је кандидат остварио у осмом разреду основне школе, у складу са чланом 36. овог правилника.

Потврду из става 1. овог члана издаје надлежни национални грански спортски савез, који је регистрован у министарству надлежном за послове спорта.

 

 

Члан 36.

 

Постигнути спортски резултати вреднују се тако што се кандидату за упис у гимназију и одељење за спортисте додељују следећи бодови:

1) ако наступа за репрезентацију Републике Србије, односно ако се налази на списку репрезентативаца, за оне спортове који немају репрезентативна такмичења узраста до 14 година – 10 бодова,

2) ако је освојио медаљу у спортском такмичењу на првенству Републике Србије, појединачно или као члан екипе – осам (8) бодова за златну медаљу, седам (7) бодова за сребрну медаљу и шест (6) бодова за бронзану медаљу.

 

 1. Упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику

 

Члан 37.

 

Пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику састоји се из провере знања страног језика.

На пријемном испиту из става 1. овог члана проверавају се знања из све четири језичке вештине (слушање, читање, писање и говор) на нивоу А2 Заједничког европског оквира за живе језике.

Пријемни испит за упис у школу из става 1. овог члана састоји се из два дела, и то:

1) израде писменог теста из страног језика и

2) усмене провере знања страног језика.

Кандидат на писменом тесту из страног језика може да оствари највише 15 бодова.

Кандидат испуњава услов за усмену проверу знања страног језика уколико на писменом тесту из страног језика оствари најмање 9 бодова.

Кандидат на усменој провери знања може да оствари највише 5 бодова.

Пријемни испит полаже се у одговарајућој средњој школи.

Положен пријемни испит за упис у школу у којој се део наставе одвија на страном језику не представља услов за рангирање ради уписа у филолошку гимназију.

 

Члан 38.

 

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у гимназију, може да оствари највише 20 бодова на пријемном испиту из страног језика.

Кандидату за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, који је испунио услове за рангирање ради уписа у образовни профил у стручној школи, положени пријемни испит представља услов за упис датог профила, без додавања додатних бодова приликом рангирања.

 

Члан 39.

 

Ученик који је завршио последња два разреда на страном језику у иностранству или у страној школи у Републици Србији, може уписати школу у којој се остварује део наставе на истом језику, без полагања пријемног испита, уколико је број ученика у одељењу мањи од тридесет.

Уколико одељење из става 1. овог члана после рангирања ученика који су положили пријемни испит није било попуњено, кандидат из става 1. овог члана може да се упише до броја превиђеног за упис.

Уколико кандидат из става 1. овог члана конкурише за упис у школе из члана 13. овог правилника, осим школе у којој се део наставе остварује на страном језику, право на упис преко броја одређеног за упис остварује уколико је положио одговарајући пријемни испит. 

 

Члан 40.

 

Кандидат за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику положио је пријемни испит ако је остварио најмање 14 бодова из страног језика.

 

Члан 41.

 

Такмичење ученика основне школе која су од значаја за упис у школу у којој се део наставе остварује на страном језику, у смислу овог правилника, јесте такмичење из страног језика.

Стручно друштво које је организатор такмичења из става 1. овог члана је:

1) за стране језике – Друштво за стране језике и књижевности (енглески, немачки, руски, француски, италијански и шпански).

Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из страног језика, додељује се по 6 бодова за прво место, 4 бода за друго место и 2 бода за треће место.

 

 1. Упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области ликовне уметности

 

Члан 42.

 

Пријемни испит за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, полаже се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

 

Члан 43.

 

За упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) цртања,

2) сликања,

3) вајања.

 

Члан 44.

 

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, може да оствари на пријемном испиту највише по 160 бодова на сваком делу пријемног испита, односно укупно 480 бодова.

Критеријуми за оцењивање цртања јесу: композиција – 40 бодова, пропорција и карактер облика – 40 бодова, квалитет линије – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање сликања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за боју – 40 бодова, локални тон – 40 бодова и општи ликовни утисак – 40 бодова.

Критеријуми за оцењивање вајања јесу: композиција – 40 бодова, осећај за облик – 40 бодова, структурална вредност – 40 бодова и тактилност – 40 бодова.

 

Члан 45.

 

Кандидат за упис у уметничку школу ликовне области, односно на образовни профил у области уметности, положио је пријемни испит ако је остварио најмање 290 бодова укупно на свим деловима пријемног испита.

 

 1. Упис у музичку школу

 

Члан 46.

 

Кандидат се уписује у музичку школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној музичкој школи,

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну музичку школу, уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

– успеха на испиту за ниво основне музичке школе.

Пријемни испити за упис у музичку и балетску школу полажу се пред комисијом у којој се до 70% чланова именује из реда наставника школе.

 

Члан 47.

 

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од шест година, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају четвртог, петог и шестог разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од четири године, исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда и помноже с бројем два (2).

Општи успех у основној музичкој школи, у трајању од две године, исказује се бројем бодова тако што се средња оцена на крају другог разреда помножи с бројем шест (6).

Укупан број бодова из ст. 1-3. овог члана заокружује се, пре сабирања, на две децимале.

На основу општег успеха у основној музичкој школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

 

 

 

 

Члан 48.

 

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три разреда основне школе које је кандидат завршио и помноже с бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

Кандидат који се упоредо школује у другој средњој школи као редован ученик или студира, остварује 30 бодова по основу општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

 

Члан 49.

 

Испит за ниво основне музичке школе састоји се из три дела, и то:

1) солфеђо,

2) теорија музике,

3) инструмент, односно певање.

 

Члан 50.

 

На испиту за ниво основне музичке школе кандидат може да оствари највише 30 бодова, и то:

1) солфеђо – 10 бодова,

2) теорија музике – 10 бодова,

3) инструмент, односно певање – 10 бодова.

 

Члан 51.

 

Кандидат је положио испит за ниво основне музичке школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

 

Члан 52.

 

За упис у музичку школу на вокално-инструментални одсек, џез одсек, одсек традиционалне музике и одсек за рану музику (изборни одсек), кандидат полаже пријемни испит из два дела, и то:

1) инструмент, односно певање,

2) солфеђо са теоријом музике.

 

Члан 53.

 

Кандидат за упис у музичку школу из члана 52. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 200 бодова за инструмент, односно певање,

2) 100 бодова из солфеђа са теоријом музике.

 

 

 

Члан 54.

 

Кандидат за упис у музичку школу из члана 52. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 120 бодова из инструмента, односно певања и 60 бодова из солфеђа са теоријом музике.

 

Члан 55.

 

За упис у музичку школу на теорију музике, одсек за црквену музику и музичку продукцију и снимање звука, кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) писмени испит из солфеђа,

2) усмени испит из солфеђа,

3) тест из теорије музике.

 

Члан 56.

 

Кандидат за упис у музичку школу из члана 55. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из писменог испита из солфеђа,

2) 100 бодова из усменог испита из солфеђа,

3) 100 бодова из теста из теорије музике.

 

Члан 57.

 

Кандидат за упис у музичку школу из члана 55. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 60 бодова на писменом испиту из солфеђа, 60 бодова на усменом испиту из солфеђа и 60 бодова на тесту из теорије музике.

 

Члан 58.

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у музичку школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је остварио већи број бодова из главног предмета.

 

Упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји

 

Члан 59.

 

За упис у Школу за музичке таленте у Ћуприји кандидат полаже пријемни испит из три дела, и то:

1) психолошка процена способности,

2) инструмент,

3) солфеђо.

 

Члан 60.

 

Кандидат за упис у школу из члана 59. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 100 бодова из психолошке процене способности,

2) 100 бодова из инструмента,

3) 100 бодова из солфеђа.

 

 1. Упис у балетску школу

 

Члан 61.

 

Кандидат се уписује у балетску школу према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха у основној балетској школи,

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

Изузетно од става 1. овог члана, кандидат који није завршио основну балетску школу уписује се према редоследу који се утврђује на основу:

1) успеха на пријемном испиту,

2) успеха у претходном школовању, и то:

– општег успеха из последња три завршена разреда основне школе,

– успеха на испиту за ниво основне балетске школе.

 

Члан 62.

 

Општи успех у основној балетској школи исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају другог, трећег и четвртог разреда основне балетске школе и помноже бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха у основној балетској школи кандидат може да оствари највише 30 бодова.

 

Члан 63.

 

Општи успех из последња три завршена разреда основне школе исказује се бројем бодова, тако што се саберу средње оцене на крају шестог, седмог и осмог разреда, односно из последња три завршена разреда основне школе и помноже  бројем два (2).

Укупан број бодова из става 1. овог члана заокружује се на две децимале.

На основу општег успеха из последња три разреда основне школе које је завршио, кандидат може да оствари највише 30 бодова.

 

Члан 64.

 

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек класичан балет и одсек савремена игра, састоји се из три дела, и то:

1) класични балет – 10 бодова,

2) историјске игре – 10 бодова,

3) солфеђо – 10 бодова.

Испит за ниво основне балетске школе, за одсек народна игра, састоји се из три дела, и то:

1) народна игра – 10 бодова,

2) народно певање – 10 бодова,

3) солфеђо – 10 бодова.

 

Члан 65.

 

На испиту за ниво основне балетске школе кандидат може да оствари највише 30 бодова.

 

Члан 66.

 

Кандидат је положио испит за ниво основне балетске школе ако је освојио најмање по четири (4) бода на сваком делу испита.

 

Члан 67.

 

За упис у балетску школу, одсек класичан балет, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна класична балетска варијација,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

 

Члан 68.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 67. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – балетске варијације,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

 

Члан 69.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 67. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – балетске варијације, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

 

Члан 70.

 

За упис у балетску школу, одсек савремена игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењује:

1) показано знање из класичног балета из градива основне балетске школе и једна савремена кореографија,

2) сценичност,

3) физичке предиспозиције.

 

Члан 71.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 70. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова из класичног балета – савремене кореографије,

2) 75 бодова за сценичност,

3) 75 бодова за физичке предиспозиције.

 

Члан 72.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 68. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова из класичног балета – савремене кореографије, 45 бодова за сценичност и 45 бодова за физичке предиспозиције.

 

Члан 73.

 

За упис у балетску школу, одсек народна игра, кандидат полаже пријемни испит на коме се оцењују:

1) играчке способности,

2) сценичност и физичке предиспозиције,

3) слух, ритам и меморија.

 

Члан 74.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 73. овог правилника може да оствари највише 300 бодова на пријемном испиту, и то:

1) 150 бодова за играчке способности,

2) 75 бодова за сценичност и физичке предиспозиције,

3) 75 бодова за слух, ритам и меморију.

 

Члан 75.

 

Кандидат за упис у балетску школу из члана 73. овог правилника положио је пријемни испит ако је остварио најмање 90 бодова за играчке способности, 45 бодова за сценичност и физичке предиспозиције и 45 бодова за слух, ритам и меморију.

 

Члан 76.

 

Када већи број кандидата од броја предвиђеног за упис у балетску школу оствари исти број бодова, предност у рангирању, до броја предвиђеног за упис, има кандидат који је:

1) остварио већи укупан број бодова на пријемном испиту,

2) остварио већи број бодова по основу општег успеха у основној балетској школи, односно општег успеха из последња три завршена разреда основне школе.

 

 1. УПИС У ШКОЛУ УЧЕНИКА – ПРИПАДНИКА РОМСКE НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Члан 77.

 

Ученици – припадници ромске националне мањине уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.

 

Члан 78.

 

Основна школа почев од седмог разреда предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике ученика ромске националне мањине о мерилима и поступку за упис ученика у средњу школу под повољнијим условима, у складу са овим правилником.

Информисање родитеља, односно других законских заступника о мерилима и поступку уписа ученика у средњу школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, реализује и Национални савет ромске националне мањине.

 

Члан 79.

 

Под мерама из члана 78. овог правилника, подразумевају се активности одељенског старешине, стручног сарадника (психолога, педагога, социјалног радника) и других наставника које се односе на:

1) информисање ученика и родитеља, односно других законских заступника о могућностима за упис ученика у школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву ученика за упис у школу у складу са овим правилником;

3) пружање помоћи родитељима, односно другим законским заступницима и ученицима у избору школе и занимања, према склоностима и способностима ученика (праћење развоја ученика и информисање о карактеру и условима рада појединих занимања).

 

Члан 80.

 

Пријаву за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником, за ученика из члана 77. овог правилника подноси родитељ, односно други законски заступник ученика, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Пријава из става 1. овог члана подноси се основној школи.

У пријави из става 1. овог члана родитељ, односно други законски заступник ученика се изјашњава о националној припадности ученика и доставља документацију о социјалном статусу ученика и родитеља, односно других законских заступника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

 

Члан 81.

 

Основна школа, на основу пријаве из члана 80. овог правилника, саставља листу ученика који су се пријавили за упис у школу под повољнијим условима у складу са овим правилником и доставља је министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

 

 

 

Члан 82.

 

Ученици који су пријављени за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полажу завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који ученици из става 1. овог члана остваре на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Ученицима из става 1. овог члана који живе у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

После полагања завршног испита, родитељи, односно други законски заступници ученика из става 1. овог члана достављају матичној основној школи 20 опредељења из члана 9. овог правилника.

Ученици из става 1. овог члана расподељују се у школе на основу опредељења и броја бодова уврђених у складу са ст. 2. и 3. овог члана, заједно са осталим ученицима.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, ученици из става 5. овог члана се равномерно расподељују по одељењима.

 

Члан 83.

 

После уписа, основна школа доставља школи податке о ученику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

 

Члан 84.

 

Ученик који приликом остваривања права на упис у школу користи право на додатне бодове у складу са чланом 82. овог правилника, нема право да остварује додатне бодове по другом основу.

 

 1. УПИС У ШКОЛУ ПОЛАЗНИКА КОЈИ СУ ЗАВРШИЛИ ПРОГРАМ ОСНОВНОГ ОБРАЗОВАЊА ОДРАСЛИХ ПОД ПОВОЉНИЈИМ УСЛОВИМА РАДИ ПОСТИЗАЊА ПУНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

 

Члан 85.

 

Полазници који су завршили програм основног образовања одраслих, који се остварује по моделу функционалног основног образовања одраслих (у даљем тексту: програм ФООО) уписују се у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности у стицању образовања, на основу мерила и поступка прописаних овим правилником.

Под полазником из става 1. овог члана подразумева се полазник млађи од 17 година који је завршио основно образовање по програму ФООО (у даљем тексту: полазник).

 

 

 

 

Члан 86.

 

Основна школа почев од трећег цикулса програма основног образовања одраслих предузима мере којима информише родитеље, односно друге законске заступнике полазника, о мерилима и поступку за упис у средњу школу, у складу са овим правилником.

 

Члан 87.

 

Под мерама из члана 86. овог правилника, подразумевају се активности школског тима за основно образовање одраслих које се односе на:

1) информисање полазника и родитеља, односно других законских заступника полазника о могућностима за упис у школу у складу са овим правилником;

2) давање упутства за прибављање потребне документације за пријаву полазника за упис у школу у складу са овим правилником;

3) пружање помоћи полазнику и родитељима, односно другим законским заступницима полазника у избору школе и занимања, према склоностима и способностима полазника (информисање о условима рада код појединих занимања).

Основна школа информисаће полазника о условима за упис у школу у складу са овим правилником, од другог полугодишта школске године у којој завршава основно образовање по програму ФООО.

 

Члан 88.

 

Пријаву за упис у школу полазника у складу са овим правилником, подноси родитељ, односно други законски заступник полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

Пријава из става 1. овог члана подноси се основној школи.

Уз пријаву из става 1. овог члана доставља се и документација о социјалном статусу полазника и родитеља, односно другог законског заступника полазника, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

 

Члан 89.

 

Основна школа, на основу пријаве из члана 88. став 1. овог правилника, саставља листу полазника који испуњавају услове за упис у школу у складу са овим правилником и доставља је министарству надлежном за послове образовања (у даљем тексту: Министарство).

 

Члан 90.

 

Полазник који је пријављен за упис под повољнијим условима у складу са овим правлилником, полаже завршни испит у складу са подзаконским актом који уређује завршни испит.

Број бодова који је полазник остварио на основу општег успеха из школе и завршног испита израчунава се у складу са овим правилником.

Број бодова који полазник оствари на основу општег успеха из школе и на основу завршног испита увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Полазнику који живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који су остварили на основу општег успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100  бодова.

После полагања завршног испита, полазник доставља матичној основној школи 20 опредељења из члана 9. овог правилника.

Полазник се распоређује у средњу школу на основу опредељења и броја бодова уврђених у складу са ст. 3. и 4. овог члана, у својству редовног ученика, уколико има мање од 17 година.

Уколико у истој средњој школи има више одељења истог образовног профила, полазници из става 6. овог члана се равномерно расподељују по одељењима.

 

Члан 91.

 

После уписа полазника у школу, основна школа доставља школи податке о полазнику који се уписао на начин прописан овим правилником, у складу са прописима којима се регулише заштита података о личности.

 

Члан 92.

 

Полазник који приликом остваривања права на упис у школу користи право на додатне бодове у складу са чланом 90. овог правилника, нема право да остварује додатне бодове по другом основу.

 

 1. VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 93.

 

Кандидат који је последњи разред основног образовања завршио у Републици Српској, право на рангирање ради уписа у школу остварује на основу резултата остварених на тестoвима из члана 3. овог правилника и општег успеха у последња три разреда основног образовања.

Кандидат из става 1. овог члана пријављује се у било коју основну школу у Републици Србији, после добијања јавне исправе о завршеном основном образовању у Републици Српској, ради учествовања у свим радњама у поступку рангирања ради уписа у школу.

Уколико кандидат из става 1. овог члана конкурише за упис у школу из члана 13. овог правилника, полаже пријемни испит за проверу посебних способности и склоности, у складу са овим правилником.

 

Члан 94.

 

Кандидат који је основно образовање стекао у Републици Србији закључно са школском 2009/2010. годином, право на рангирање за упис у школу остварује на начин да се број бодова који имају на основу општег успеха од шестог до осмог разреда, увећа за 30% од броја бодова који им недостаје до 100 бодова.

Број бодова остварен на основу општег успеха утврђује се у складу са чланом 4. овог правилника.

Кандидату старијем од 17 година, који је припадник ромске националне мањине, и кандидату који је завршио програм ФООО, а који је полагао завршни испит, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и на основу завршног испита, увећава се за 30% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Уколико кандидат из става 3. овог члана живи у породици која је корисник новчане социјалне помоћи, број бодова који је остварио на основу успеха из школе и завршног испита увећава се за 35% од броја бодова који му недостаје до 100 бодова.

Уколико кандидат из става 3. овог члана нема доказ о бодовима који је освојио на завршном испиту, тај број бодова замењује се бројем који се добија када се број бодова који је кандидат освојио на основу општег успеха, помножи са бројем 10/7.

Уколико је кандидат обавио завршни испит на крају школске 2012/2013. године, број бодова које би освојио на завршном испиту исказује се на начин да се број бодова остварен на основу општег успеха множи се са бројем четири (4) и тако добијени број дели са бројем шест (6) и заокружује на две децимале, тако да на основу успеха на завршном испиту може да освоји највише 40 бодова.

Кандидат из ст. 1, 3. и 6. овог члана уписује се у школу у својству ванредног ученика.

Поступак пријављивања и рангирања кандидата из ст. 1, 3. и 6. овог члана спроводи се у школској управи.

 

Члан 95.

 

Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о упису ученика у средњу школу („Службени гласник РС”, бр. 38/17, 51/17 и 81/17).

 

Члан 96.

 

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

 

 

 

Број: 110-00-109/2019-03

 

Београд, 25. априла 2019. године

М И Н И С Т А Р

Младен Шарчевић, с.р.

 

Извор: http://www.mpn.gov.rs/upis-ucenika-u-srednju-skolu-2019-20/